Blog / Home
About
Media Gallery

Welcome
to
Thronic.com

ժʝ_

JAVA Notater


Personlige Notater 1 av 2                  
Læring av Java og Android                 
                              
                              Oktober 2016, Java 8
                                  
===============================================================================
             Kjøring av Javaprogrammer
===============================================================================

Eclipse IDE for Java Developers
Neon.1 Release (4.6.1):

  Fil > Export > Runnable JAR file
  Kjør med:
    <CMD>java -jar <jarfil>

    

    
===============================================================================
                  Typer
===============================================================================

Primitive Typer

  TYPE  VERDI    ANTALL BITS               STANDARDVERDI
  
  boolean 1-bit verdi (0)                       false
  byte  8-bit verdi (0000 0000)                     0
  short  16-bit verdi (0000 0000 0000 0000)                0
  int   32-bit verdi (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)      0
  long  64-bit verdi (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
             0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)      0
  float  32-bit verdi                          0.0f
  double 64-bit verdi                          0.0d
  char  16-bit verdi                        '\u0000'
  
  MERK:
    - Sammenslåing gjøres med '+'. Selv mellom objekter og primitive typer.
    - Standardverdi for ikke-initialiserte objekter er 'null'.
    - Typekasting eksempel: int i = (int) variabel_av_annen_type.
    


    
===============================================================================
                  Strenger
===============================================================================

Strengbehandling

  Sammenslåing av strenger bør gjøres med StringBuilder eller StringBuffer. 
  Det er en mer effektiv måte enn ved kun '+', som skaper et nytt objekt i 
  minnet hver gang man sammenslår. StringBuffer er identisk med StringBuilder
  med unntak av at StringBuffer er "thread-safe".
  
  Sammenslåing Eksempel:
  
    StringBuilder sb = new StringBuilder("");
    sb.append("Ole")
    .append("Dole")
    .append("Doffen");
    
Strengformatering

  F.eks. med System.out.printf(<format>, <verdi>)
  
  %2d   =  La verdien bruke en total bredde på 2.
  %-2d  =  Samme, men justering av verdi skjer mot venstre.
  %.2f  =  .2 betyr visning av 2 desimaler.
  %5.1f  =  Totalt 5 tall med 1 desimal.
  %-5.1f =  Samme, men justering av verdi skjer mot venstre.
  
  MERK:
    - Streng klassen kan returnere formatert streng med .format()
    

    
  
===============================================================================
                  Pakker
===============================================================================
                  
MERK:

  - Man kan ikke ha flere klasser med like navn i samme pakke.
  - Klasser i pakker under default må ha pakkedefinisjon øverst.
  - Pakkehierarkiet er den samme som mappestrukturen.
  - Klasser i underpakker må ha importdefinisjon før bruk 
   (må være etter pakkedefinisjoner).
  - Wildcard '*' kan brukes ved import av 'pakke.klasser'.
  - Navnekonvensjon for pakker: com.thronic.pakkenavn
  
  Pakkedefinisjon for tilhørighet som skrives i klassefiler - eksempel:
    package pakke;
    
  Importdefinisjon eksempel:
    import pakke.klasse;
  

  
  
===============================================================================
                Kontrollstrukturer
===============================================================================
  
IF/ELSE
  
  if () {
  
  } else if() {
  
  } else {
  
  }
  
SWITCH

  switch() {
    case "":
      break;
    
    default:
  }
  
FOR

  for (int n=0; n<10; n++) { ... }
  for (int n : matrise) { ... }
    - Samme som 'foreach' men heter i dette tilfellet 'Enchanced For-Loop'.

WHILE
  while (1) { ... }
  
try {
  // Prøv dette.
  
} catch (Exception e) {
  // Oi da.
  
} finally {
  // Vi gjør uansett dette til slutt.
}
  

  
  
===============================================================================
               Matriser og Samlinger
===============================================================================
               
Matriser

  int[] verdier;       // Deklarasjon.
  verdier = new int[3];    // Initialisering.
  int[] tall = {1,2,3}    // Deklarering og initialisering samtidig.
  int[][] par_odde = {    // Multidimensjonell matrise.
    {2,4,6},
    {1,3,5}
  }
  
Listetyper

  Det finnes 9 typer lister i 3 kategorier: 
  
    ArrayList, LinkedList og Vector.
    HashSet, TreeSet og LinkedHashSet.
    HashMap, HashTable og TreeMap.
    
  Eksempel:
    ArrayList<String,int> id_liste = new ArrayList<String,int>();
  
    tall.add(123);
    tall.add(789);
    tall.add(2,456);  // Setter inn 456 på plass 2 i matrisen og
                dytter nåværende verdi nedover.
                
  HashSet, TreeSet og LinkedHashSet er lik i funksjonalitet, men godtar ikke
  identiske verdier. De blir ikke lagt til ved forsøk og blir ignorert.
  Kart opererer med nøkler og verdier (som collections i C#).
  
  Eksempel:
    HashMap<String,int> kart1 = new HashMap<String,int>();
    
  Eksempel med nøsting:
    HashMap<String,HashMap<String,int>> kart2 = 
    new HashMap<String,HashMap<String,int>>();
    
    kart1.put("DaGonny",1234);
    kart1.put("Kristine",5678);
    kart2.put("Navneliste", kart1);
    

    
    
===============================================================================
                 Funksjoner
===============================================================================

Eksempelkode

  class Eksempel {
    private String s = "";
    private int i = 0;
    
    public void settVerdier(String s, int i) {
      this.s = s;
      this.i = i;
    }
    
    public String hentVerdier() {
      return s + i;
    }
  }
  
  public class Test1 {
    public static void main(String[] args) {
      Eksempel e = new Eksempel();
      e.settVerdier("Dette er test nr ",1);
      System.out.println(e.hentVerdier());
    }
  }
  
  
  
  
===============================================================================
           Klasser, Objekter og Grensesnitt
===============================================================================

MERK:
  - Klasser kan kun ha 'public' eller ingenting foran definisjonen.
  - Abstrakte klasser kan kun arves og tjener kun som et templat/prototype.
  - private : Kun synlig for klassen.
  - protected : Kun synlig for pakken og underklasser.
  - public : Synlig for alt.
  - Deklarasjoner uten nøkkelord ovenfor er kun synlige på pakkenivå.
  
Konkret klasse:

  public class SvartStol {
    String farge = "Svart";
    int antallBein = 4;
    
    public void Sitte() {
      // Bestemt kode for å sitte på en svart stol.
    }
  }
  
Abstrakt klasse:

  public abstract class Stol {
    protected String farge;
    protected int antallBein;
    
    // Prototype for underklasser.
    public abstract void Sitte();
    
    // Felles ferdig definert funksjon for alle underklasser.
    public String hvilkenFarge() {
      return farge;
    }
  }
  
  Bruk:
    public class TVStol extends Stol {
      @Override
      public void Sitte() {
        // Unik kode for TVStol ang. sitting. Ekstrem avslapping her!
      }
    }
    
Konstruktbruk

  public class Klasse {
    private int i;
    
    public Klasse() {
      i = 0;
    }
    
    // Overlasting av konstrukt er lov.
    public Klasse(int i) {
      this.i = i;
    }
  }
  

  
===============================================================================
              Komplett Eksempelkode
===============================================================================

interface Sitting {
	public void sittNed();
	public void reisOpp();
}

abstract class Stol {
	protected int antallStolBein;
	protected String farge;
	protected String puteType;
	
	public static void sitteAksjon(boolean b, Sitting s) {
		if (b) {
			s.sittNed();
		} else {
			s.reisOpp();
		}
	};
}

class Godstol extends Stol implements Sitting {
	public Godstol() {
		antallStolBein = 1;
		farge = "Grønn.";
		puteType = "Lazyboy.";
	}
	
	public void sittNed() {
		System.out.println("Setter meg ned i godstolen!\nDEILIG! ZZZZzzzzz");
	}
	
	public void reisOpp() {
		System.out.println("Reiser meg opp fra godstolen!\nUthvilt!");
	}
}

class Drittstol extends Stol implements Sitting {
	public Drittstol() {
		antallStolBein = 4;
		farge = "Muggen grå og jævlig.";
		puteType = "Treplate med spiker i fu-området.";
	}

	public void sittNed() {
		System.out.println("Setter meg på drittstolen:\nHELVETE! BLOD OGSÅ!");
	}

	public void reisOpp() {
		System.out.println("Reiser meg fra drittstolen:\n1 LITER BLOD. VEKK.");
	}
}

public class Test1 {
	public static void main(String[] args) {
		Godstol stol1 = new Godstol();
		Drittstol stol2 = new Drittstol();
		
		Stol.sitteAksjon(true, stol1);
		Stol.sitteAksjon(false, stol1);
		
		Stol.sitteAksjon(true, stol2);
		Stol.sitteAksjon(false, stol2);
	}
}Original Post: Jan 27th, '22 19:19 CET.

Java
π